O Porinu

Pravilnik Porina 2009

Download Pravila Porina.doc

Pravila porina
Na temelju članka 38. i 40. Statuta Instituta hrvatske glazbene industrije (IHGI) Upravni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine donio

PRAVILA DISKOGRAFSKE NAGRADE "PORIN".

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilima Diskografske nagrade "Porin" (dalje: Pravila) uređuju se kategorije prema glazbenim područjima, postupak prijavljivanja, glasovanja i objavljivanja dobitnika Diskografske nagrade "Porin" (dalje: "Porin").

Članak 2.

Za "Porina" glasuje stručno biračko tijelo koje se pri ocjenjivanju izdanja ravna umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom.

Članak 3.

Za "Porina" se mogu natjecati samo izdanja koja su objavljena u Hrvatskoj unutar izborne godine koju svojom odlukom utvrđuje Upravni odbor IHGI.
Izdanja se izuzetno mogu natjecati izvan navedenog razdoblja ako je to predviđeno opisom pojedine kategorije, odnosno odredbom ovih Pravila.
Pod albumima u ovim Pravilima podrazumijevaju se ona izdanja koja sadržavaju najmanje 30 minuta programa, odnosno glazbenog materijala, bez obzira na konfiguraciju na kojoj je objavljen. Novi album mora sadržavati najmanje 51% ili više novog, prije neobjavljenog programa (snimaka).

Članak 4.

"Porin" se dodjeljuje za postignuća u diskografskoj produkciji nakladnika iz Republike Hrvatske namijenjenoj uobičajenoj prodaji, osim ako opisom kategorije nije drugačije predviđeno. Porin se dodjeljuje u kategorijama domaće i strane produkcije.
U kategorijama domaće produkcije mogu se natjecati isključivo programi hrvatskih izdavača na kojima je glavni izvođač, solist (i/ili većina članova sastava/orkestra) odnosno potencijalni dobitnik nagrade hrvatski državljanin. Strani državljani mogu se iznimno natjecati za nagradu glazbenom producentu u svim kategorijama domaće produkcije u kojima pored izvođača nagradu prima i glazbeni producent. Iznimno, strani državljanin ukoliko ima prebivalište (osobni identifikacijski broj) u Republici Hrvatskoj može konkurirati u kategorijama domaće produkcije ako je hrvatski  nakladnik isključivi vlasnik izdanja za cijeli svijet.
Suradnja hrvatskih i stranih državljana, izvorno objavljena u Republici Hrvatskoj, također se može natjecati u odgovarajućim kategorijama domaće produkcije, uz uvjet da je u toj suradnji značajno sudjelovao hrvatski državljanin sukladno prethodnom stavku.
U kategorijama inozemne produkcije natječu se izdanja (programi) koja su izvorno objavljena u inozemstvu, a u Republici Hrvatskoj se pojavljuju na tržištu na temelju ugovora, odnosno ekskluzivnog prava na objavljivanje/zastupanje koje je preneseno na hrvatskog izdavača, kao i izdanja nakladnika iz Republike Hrvatske na kojima glavni izvođač, odnosno solist (i/ili većina članova sastava/orkestra) nije hrvatski državljanin.
Konačnu odluku o razvrstavanju izdanja (programa) u kategorije domaće ili inozemne produkcije donosi Izvršni odbor Porina. U slučaju da takvo razvrstavanje nije moguće isključivo temeljem odredaba iz prethodnih stavaka ovog članka, Izvršni odbor ima pravo diskrecione odluke o razvrstavanju izdanja (programa) u kategorije domaće i strane produkcije na osnovi procjene kojem glazbenom prostoru objektivno pripada određeno izdanje (program) odnosno autor, izvođač ili drugi kandidat za nagradu.
U natječaju za "Porin" mogu sudjelovati ona izdanja kod kojih su autorska i srodna (susjedna) prava regulirana u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima putem HDS-ZAMP-a, HUZIP-a, ZAPRAF-a ili na drugi zakoniti način, a objavljena su na komercijalnim nosačima zvuka i/ili slike uobičajenog standarda, odnosno kvalitete (industrijski proizvedeni) dok se programi na CD-R i DVD-R (tzv. „prženci") ne mogu natjecati. 

Članak 5.

Nakladnici se prijavljuju za "Porin" na osnovi oglasa koji se temeljem odluke Upravnog odbora IHGI objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja ili na web stranici Porina/Instituta www.ihgi.hr Podnošenjem prijave za sudjelovanjem u "Porinu" smatra se da je nakladnik prihvatio sve odredbe ovih Pravila, a naročito obvezu da na svečanosti proglašenja dobitnika nagrade osigura nazočnost nominiranih koje je prijavio u kategorijama domaće produkcije.

KATEGORIJE

Članak 6.

Kategorije u ovim Pravilima smatraju se prijedlogom - pozivom nakladnicima na prijavljivanje, a tek na osnovi prijava nakladnika konačan broj i naziv kategorija utvrđuje Izvršni odbor "Porina" koje upućuje biračkom tijelu.
Kategorije od 1. do 45. uključuju izdanja domaće produkcije, dok se u kategorijama od 46. do 50. natječu izdanja inozemne produkcije, objavljena u Hrvatskoj.
Ponovna izdanja ili kompilacje prije objavljenih snimki ne mogu se natjecati osim ako to izričito dopušta opis pojedine kategorije.
U kategorijama 29, 30, 31, 32. i 33. natječu se suvremeni (živući) umjetnici (skladatelji i izvođači).
Izvan kategorija navedenih u Pravilima, "Porin" se može dodijeliti istaknutim pojedincima, skupinama (ansamblima/orkestrima), djelima ili institucijama, ukoliko se procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku diskografiju, hrvatsku glazbenu kulturu ili za promicanje hrvatske glazbe u inozemstvu. Takve nagrade utvrđuje Upravni odbor IHGI posebnom, pismeno obrazloženom odlukom.
I - OPĆE NAGRADE - SVA GLAZBENA PODRUČJA – A, B, C, D
(kategorije 1 - 3)
U kategorijama općih nagrada prijavljuju se najbolja postignuća cjelokupne domaće produkcije u izbornoj godini iz svih glazbenih područja. Snimke i albumi koji konkuriraju u kategorijama općih nagrada mogu biti prijavljeni i u posebnim glazbenim područjima.
1. Album godine
U ovu kategoriju mogu se prijaviti albumi s pretežito (51% ili više) novim (prije neobjavljenim) glazbenim materijalom. Albumi na kojima se nalaze prije objavljene skladbe u novoj verziji (nove snimke) mogu konkurirati, dok ponovna izdanja, kompilacije, "remix" verzije, "Najveći uspjesi"… ne mogu konkurirati. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
2. Pjesma godine
Ovo je nagrada za autorska postignuća. Pjesma s melodijom i stihovima ulazi u konkurenciju ako je prvi put objavljena tijekom izborne godine. Prijava mora sadržavati ime izvođača. Nagradu prima(ju) autor(i).
3. Novi izvođač godine
Ovo je nagrada za izvođača (pojedinca ili skupinu) kojemu je novoobjavljena pojedinačna snimka ili novi album, objavljen tijekom izborne godine, ustanovio identitet - opću prepoznatljivost u široj javnosti. U konkurenciju ulaze i izvođači kojima prethodna,  solistička izdanja ili izdanja u okviru sastava, nisu ustanovila poseban identitet. Izvođači koji su već konkurirali za "Porin" ne mogu sudjelovati u ovoj kategoriji. Nagradu prima izvođač.

II - POSEBNA GLAZBENA PODRUČJA
ZABAVNA, POP, ROCK, JAZZ, FOLKLORNA, ETNO, DUHOVNA I KLASIČNA GLAZBA
(kategorije 4 - 35)
Pored prijave u kategorijama općih nagrada, isti album ili pjesma (snimka) može se prijaviti samo u jednom posebnom glazbenom području. Kategorije od rednog broja 36. do zaključno rednog broja 45. nisu ograničene glazbenim žanrom.
A ZABAVNA, POP, ROCK GLAZBA
(kategorije 4 - 13)
4. Najbolji album zabavne glazbe
Ovo je kategorija za albume zabavne glazbe s uglavnom novim (51 % ili više), prije neobjavljenim snimkama.
Nagradu prima izvođač i glazbeni producent.
5. Najbolji pop album
Ovo je kategorija koja uključuje sve oblike pop glazbe (pop-rock, pop-folk…) s pretežito novim (51 % ili više), prije neobjavljenim snimkama.
Nagradu prima izvođač i glazbeni producent.
6. Najbolji rock album
Ovo je kategorija za albume rock glazbe s pretežito (51 % ili više) novim, prije neobjavljenim glazbenim materijalom. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
7. Najbolji album alternativne rock glazbe
Ovo je kategorija za alternativni rock, koji ne pripada "srednjoj struji" uobičajene glazbene produkcije. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
8. Najbolji album klupske glazbe
Ovo je kategorija koja uključuje sve oblike klupske glazbe (hip-hop, techno, trance, drum&bass, R’n'B, house, breakbeat, lounge, chill out, trip hop…) s pretežito novim (51% ili više) prije neobjavljenim glazbenim materijalom. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
9. Najbolja ženska vokalna izvedba
Ovo je kategorija za solističku vokalnu žensku izvedbu. U konkurenciju ulaze pojedinačne snimke. Vokalna izvedba u okviru stalne grupe ne može konkurirati u ovoj kategoriji. Nagradu prima izvođač.
10. Najbolja muška vokalna izvedba
Ovo je kategorija za mušku solističku vokalnu izvedbu. U konkurenciju ulaze pojedinačne snimke. Vokalna izvedba u okviru stalne grupe ne može konkurirati u ovoj kategoriji. Nagradu prima izvođač.
11. Najbolja izvedba grupe s vokalom
Ovo je kategorija za stalne grupe s vokalom (uključujući i duete) koje nastupaju pod zajedničkim imenom. Prijavljuju se pojedinačne snimke. Nagradu prima izvođač.
12. Najbolja vokalna suradnja
Ovo je kategorija za posebno snimljene duete samostalnih izvođača ili pojedinaca i grupa koji inače ne pjevaju zajedno. Prijavljuju se pojedinačne snimke. Nagradu primaju izvođači.
13. Najbolja instrumentalna izvedba
Ovo je kategorija za instrumentalne izvedbe orkestara, sastava ili solista. Prijavljuju se pojedinačne snimke. Nagradu prima izvođač.
B JAZZ GLAZBA
(kategorije 14 - 16)
14. Najbolji jazz album
Ovo je kategorija za albume jazz glazbe u vokalnim, instrumentalnim i vokalno-instrumentalnim izvedbama. U konkurenciju ulaze albumi s pretežito (51 % ili više) novim, prije neobjavljenim glazbenim materijalom. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
15. Najbolja jazz skladba
U konkurenciju za ovu kategoriju ulaze jazz skladbe koje su prvi put objavljene tijekom izborne godine, bez obzira jesu li napisane za vokalno, instrumentalno ili vokalno-instrumentalno izvođenje. Nagradu prima(ju) autor(i).
16. Najbolja jazz izvedba
Ovo je kategorija za najbolju vokalnu, instrumentalnu ili vokalno-instrumentalnu jazz izvedbu. U konkurenciju ulaze pojedinačne snimke. Nagradu prima izvođač.
C FOLKLORNA GLAZBA / ETNO / DUHOVNA GLAZBA
(kategorije 17 – 24)
17. Najbolji album folklorne glazbe
Ovo je kategorija za folklornu glazbu Hrvatske s pretežito (51% ili više) novim (prije neobjavljenim) snimkama. U konkurenciju ulaze albumi folklorne glazbe, izvorne ili skladane u duhu tradicionalne narodne glazbe, u vokalnim, instrumentalnim i vokalno-instrumentalnim izvedbama, pri čemu se u  izvođenju koriste narodna glazbala, odnosno karakteristični instrumentalni ili vokalni slog. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
18. Najbolja folklorna pjesma
U konkurenciju za ovu kategoriju ulaze pjesme s melodijom i stihovima (pjevane pjesme) skladane u duhu tradicionalne narodne glazbe Hrvatske, odnosno obrade koje su u toj verziji prvi puta postale poznate javnosti, pri čemu se u njihovu izvođenju isključivo koriste narodna glazbala, odnosno karakteristični instrumentalni ili vokalni slog, uključivo klapsko pjevanje, a prvi su puta objavljene tijekom izborne godine. Nagradu prima(ju) autor (i)/obrađivač.
19. Najbolja izvedba folklorne glazbe
Ovo je kategorija za najbolju vokalnu, instrumentalnu ili vokalno-instrumentalnu izvedbu folklorne glazbe u kojoj se koriste narodna glazbala, odnosno karakteristični instrumentalni ili vokalni slog, izuzev klapskog pjevanja. U konkurenciju ulaze pojedinačne snimke. Nagradu prima izvođač.
20. Najbolji album klapske glazbe
Ovo je kategorija za klapsku glazbu s pretežito 51% ili više novim, prije neobjavljenim snimkama. U konkurenciju ulaze albumi klapske glazbe, izvorne, skladane ili obrađene u duhu tradicije, isklučivo u a capella izvedbama. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
21. Najbolja klapska izvedba folklorne glazbe
Ovo je kategorija za najbolju klapsku izvedbu bez instrumentalne pratnje. U konkurenciju ulaze pojedinačne snimke. Nagradu prima izvođač.
22. Najbolji album etno glazbe
Ovo je kategorija za etno glazbu (World Music). U konkurenciju ulaze albumi koji autohtonu folklornu glazbu Hrvatske osuvremenjuju i kombiniraju sa svjetskim globalnim glazbenim pravcima (rock, jazz, techno, ambient…). Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
23. Najbolji album duhovne glazbe
Ovo je kategorija za album duhovne glazbe s pretežito novim (51% ili više) prije neobjavljenim glazbenim materijalom. U ovoj se kategoriji mogu natjecati albumi iz svih glazbenih područja. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
24. Najbolji album božićne glazbe
Ovo je kategorija za album s pretežito novim (51% ili više) prije neobjavljenim snimkama hrvatskih i inozemnih božićnih pjesama i napjeva. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent   
ARANŽMAN / PRODUKCIJA / SNIMKA - SVA GLAZBENA PODRUČJA IZVAN KLASIČNE GLAZBE – A, B, C
25. Najbolji aranžman
Ovo je nagrada autoru najboljeg aranžmana instrumentalne, vokalno-instrumentalne ili vokalne skladbe. U konkurenciju ulaze i novi aranžmani već objavljenih skladbi. Nagradu prima aranžer.
26. Najbolja produkcija
Ovo je nagrada za glazbenu produkciju albuma ili pojedinačne snimke. Producent(i) albuma ulaze u konkurenciju ukoliko se na njemu nalazi najmanje 51% udjela predloženog producenta. Nagradu prima producent.
27. Najbolja snimka
Ovo je nagrada za tonsku realizaciju albuma ili pojedinačne snimke. Ton-majstori/snimatelji albuma ulaze u konkurenciju ukoliko se na njemu nalazi najmanje 51% udjela predloženog ton-majstora/snimatelja. Nagradu prima ton-majstor(i)/snimatelj(i).
D KLASIČNA GLAZBA
(kategorije 28 - 35)
28. Najbolji album klasične glazbe
Ovo je kategorija za sve albume klasične glazbe koji su objavljeni tijekom izborne godine. Ponovna izdanja, kompilacije i izdanja tipa "Najveći uspjesi…" ne mogu konkurirati. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent.
29. Najbolja skladba napisana za solo ili za manji sastav
Nagrada se dodjeljuje skladatelju za najbolju skladbu napisanu za solo instrument, solo glas ili sastav veličine do noneta koja je prvi puta objavljena u izbornoj godini. U konkurenciju ulaze i skladbe napisane za vokalne sastave te muške, ženske i mješovite zborove bez instrumentalne pratnje. Skladba mora biti napisana u posljednjih 25 godina. Nagradu prima(ju) autor(i).
30. Najbolja skladba za veći komorni ansambl, komorni ili simfonijski orkestar ili vokalno-instrumentalni ansambl
Nagrada se dodjeljuje skladatelju za najbolju skladbu, objavljenu prvi puta tijekom izborne godine, a napisanu za sastave veće od noneta, uključivši komorne orkestre, simfonijski orkestar ili vokalno-instrumentalni ansambl. Skladba mora biti napisana u posljednjih 25 godina. Nagradu prima(ju) autor(i).
31. Najbolji autorski album
Nagrada se dodjeljuje skladatelju za album koji sadrži njegove skladbe od kojih najmanje 51% mora biti napisano u posljednjih 25 godina. Nagradu prima(ju) autor(i).
32. Najbolja solistička ili komorna izvedba, odnosno izvedba zbora bez instrumentalne pratnje
Nagrada se dodjeljuje izvođaču za solističku izvedbu (vokalnu ili instrumentalnu) sa ili bez pratnje instrumentalnog ansambla, te komornom sastavu do noneta. U konkurenciju ulaze i izvedbe vokalnih sastava, muških, ženskih i mješovitih zborova bez instrumentalne pratnje. Nagradu prima(ju) izvođač(i).
33. Najbolja izvedba većeg komornog sastava, odnosno komornog ili simfonijskog orkestra ili zbora s instrumentalnom pratnjom
Nagrada se dodjeljuje sastavu većem od noneta, komornom orkestru, simfonijskom orkestru ili vokalno-instrumentalnom ansamblu. Nagradu primaju ansambl i dirigent.
34. Najbolja snimka albuma klasične glazbe
Ovo je nagrada za tonsku realizaciju albuma klasične glazbe, a ne pojedinačne snimke. Prijave se ne odnose na ponovna izdanja ili kompilacije prije objavljenih snimki. Album ulazi u konkurenciju ukoliko se na njemu nalazi najmanje 51% udjela predloženog ton-majstora/snimatelja. Nagradu prima ton-majstor(i)/snimatelj(i).
35. Najbolja produkcija klasične glazbe
Nagrada se dodjeljuje glazbenom producentu, a sudjeluju albumi s najmanje 51%  producentovog udjela. Nagradu prima(ju) glazbeni producent(i).
III - SVA GLAZBENA PODRUČJA
ZABAVNA, POP, ROCK, JAZZ, FOLKLORNA, ETNO, DUHOVNA I KLASIČNA GLAZBA - A, B, C, D
(36 – 45)
36. Najbolji album originalne glazbe za kazalište, film i/ili TV
Ovo je nagrada autoru glazbe (ne adaptacije) izvorno skladane za  kazalište, glazbeno kazalište, filmsku ili televizijsku produkciju. Nagradu prima(ju) autor(i).
37. Najbolja originalna vokalna ili instrumentalna skladba za kazalište, film i/ili TV
Ovo je autorska nagrada za pjesmu (melodija i stihovi) ili instrumentalnu temu posebice skladanu za kazalište, filmsku ili televizijsku produkciju. Nagradu prima(ju) autor(i).
38. Najbolji album za djecu
Ovo je kategorija za programe namijenjene djeci. U konkurenciju ulaze cjelovita glazbena izdanja, dokumentarne i govorne snimke (npr. glumačke interpretacije, priče za djecu i sl.) koje se mogu koristiti glazbenom suradnjom. Nagradu primaju izvođač i glazbeni producent ili autor/urednik izdanja.
39. Najbolji festivalski album
U konkurenciju ulaze albumi s novim glazbenim materijalom koji je prvi puta izveden na festivalu. Nagradu prima umjetnički direktor (urednik) festivala.
40. Najbolji kompilacijski album
Za ovu kategoriju mogu konkurirati kompilacije već objavljenih ili arhivskih snimki jednog ili više izvođača, prema obrascu "Najveći uspjesi…" ili "Najbolje od …". Nagradu prima autor kompilacije ili urednik izdanja.
41. Najbolji tematsko-povijesni album
U ovoj kategoriji konkuriraju izdanja koja prepoznatljivom autorsko/uredničkom intervencijom (komentar/bilješka, faktografija, podaci, foto-dokumenti i sl.) naglašavaju značaj jednog glazbenog razdoblja ili karijere. Natječu se kompilacije koje osim već objavljenih snimki mogu sadržavati i arhivske ili do sada neobjavljene snimke. Nagradu prima autor izdanja.
42. Najbolji video program
Ovo je kategorija za video program (oblik dugog trajanja), po prvi puta objavljen tijekom izborne godine i namijenjen uobičajenoj prodaji. Kompilacije video brojeva ne mogu konkurirati. Nagradu primaju izvođač i redatelj.
43. Najbolji video broj
Ovo je kategorija za video broj (kratki oblik video programa) koji prati diskografski proizvod namijenjen uobičajenoj prodaji. Pod datumom objavljivanja video broja smatra se datum realizacije odnosno datum naveden u prijavi nakladnika, a koji mora biti unutar izborne godine. Nagradu primaju izvođač i redatelj.
44. Najbolje likovno oblikovanje
Ovo je nagrada za likovno oblikovanje glazbenog i/ili video programa. U konkurenciju može ući i izdanje s prije objavljenim materijalom, ako je tijekom izborne godine objavljeno u novoj likovnoj opremi. Nagradu prima autor likovnog oblikovanja.
45. Najbolje likovno oblikovanje box seta
Ovo je nagrada za likovno oblikovanje izdanja objavljenih u kutiji (box setu) koja sadrži tri i više diskova. Nagradu prima autor likovnog oblikovanja.
IV  -  INOZEMNA PRODUKCIJA
(kategorije 46 - 50)
46. Najbolja inozemna pjesma
Ovo je kategorija za pojedinačne snimke s izdanja koje je u Hrvatskoj objavljeno sukladno odredbama članka 4. Pravila. Nagradu prima izvođač.
47. Najbolji inozemni album izvan klasične i jazz glazbe
Ovo je kategorija za album iz inozemne produkcije, izvan klasične i jazz glazbe. Ponovna izdanja, kompilacije i kolekcije najvećih uspjeha ne mogu konkurirati. Nagradu prima izvođač.
48. Najbolji inozemni jazz album
Ovo je kategorija za  jazz album inozemne produkcije. Ponovna izdanja, kompilacije i kolekcije najvećih uspjeha ne mogu konkurirati. Nagradu prima izvođač.
49. Najbolji inozemni album klasične glazbe
Ovo je kategorija za sve albume klasične glazbe inozemne produkcije. Ponovna izdanja, kompilacije i kolekcije najvećih uspjeha ne mogu konkurirati. Nagradu prima izvođač.
50. Najbolji inozemni video program
Ovo je kategorija video programa (oblik dugog trajanja) inozemne produkcije svih glazbenih žanrova. Ponovna izdanja i kolekcije najvećih uspjeha ne mogu konkurirati. Nagradu prima izvođač.

PRIJAVLJIVANJE I OBRADA PRIJAVA

Članak 7.

Za "Porina" nakladnici prijavljuju izdanja po kategorijama prema glazbenim područjima utvrđenim ovim Pravilima. Pravo prijave iznimno ima i Izvršni odbor "Porina".
U slučaju da više nakladnika prijavi identična izdanja, Izvršni odbor će prihvatiti samo ono  koje  je prijavio izvorni nakladnik, odnosno u slučaju inozemnog programa pravo prijave ima ovlašteni izdavač u smislu članka 4. ovih Pravila. Izvršni odbor pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju poradi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.
Uz prijavu nakladnici su obvezni priložiti po dva primjerka od svake konfiguracije (vrste) nosača zvuka i/ili slike za sve kategorije. Prijava vrijedi ukoliko je dostavljena, odnosno ima poštanski žig zaključno s danom kojeg svaku godinu utvrdi Upravni odbor IHGI, odnosno Izvršni odbor Porina. Za svaku pojedinu prijavu plaća se kotizacija sukladno odluci Izvršnog odbora. Na toj osnovi nakladnicima će se dostaviti odgovarajući račun. Prijave izdavača koji ne dostave dokaz o izvršenom plaćanju kotizacije u roku od osam dana od dana zaključenja prijava, odnosno od dana ispostavljanja računa, neće ući u konkurenciju.

Članak 8.

Kategorije u ovim Pravilima preliminarnog su karaktera, one su poziv nakladnicima, a njihov konačan broj, sukladno diskografskoj produkciji izborne godine i prijavama nakladnika utvrđuje Izvršni odbor "Porina". Izvršni odbor ima pravo ispraviti, odnosno eliminirati neispravne prijave. Izvršni odbor "Porina" će prema potrebi za pojedine kategorije ustanoviti ekspertne komisije koje su ovlaštene selektirati prijave nakladnika. Ekspertna komisija punovažno odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Rad ekspertnih komisija koordinira odgovorna osoba  (direktor nagrade/glavni tajnik) koju imenuje Upravni odbor IHGI u funkciji provedbe "Porina", a njihove odluke i prijedloge verificira Izvršni odbor "Porina", pa se tako utvrđene prijave upućuju na glasovanje biračkom tijelu. Svaka kategorija mora sadržavati najmanje 5 (pet) prijava da bi se održala, odnosno ponudila biračkom tijelu na glasovanje u 1. krugu. Izvršni odbor može posebnom odlukom ujediniti prijave nakladnika iz posljednjih pet godina ukoliko nisu mogle konkurirati jer se odgovarajuća kategorija nije održala.
Izvršni odbor ima pravo sažeti dvije ili više kategorija u jednu, odnosno prijaviti izdanja u odgovarajuće, raspoložive kategorije. Izvršni odbor može otvoriti i nove kategorije, izvan ponuđenih ovim Pravilima, ukoliko to kvaliteta i količina prijava omogućuje.
U pojedinim slučajevima, a na temelju  izvještaja ekspertnih komisija,  Izvršni odbor može izravno nominirati izdanja.
Konačan popis svih prijava i nominacija za sve kategorije prije slanja biračkom tijelu utvrđuje Izvršni odbor "Porina".

GLASAČKO TIJELO

Članak 9.

Glasovanje za "Porina" provodi se u dva kruga, i to:
- prvi krug -  glasovanje za nominacije
- drugi krug - glasovanje za dobitnike nagrade

Članak 10.

Glasačko tijelo čine glasači čiji konačan broj utvrđuje Izvršni odbor, rukovodeći se prijedlogom  Upravnog odbora IHGI.

Članak 11.

Uputama o glasovanju za nominirane i glasovanju za dobitnike nagrade, Izvršni odbor može ograničiti broj kategorija za koje svaki glasač ima pravo glasovati, odnosno može urediti glasački materijal na način da se biračko tijelo podijeli po glazbenim područjima - žanrovima i kategorijama, čime nije isključena mogućnost da se nekim glasačima omogući glasovanje u svim glazbenim područjima, odnosno kategorijama.

Članak 12.

Brojenje, odnosno verifikaciju rezultata glasovanja za nominacije i dobitnike nagrada obavlja odvjetnička pisarnica, odnosno ured javnog bilježnika, određen odlukom Upravnog odbora IHGI.
Odvjetnička pisarnica ili ured javnog bilježnika iz stavka 1. ovog članka jamči regularnost i tajnost prebrojavanja glasova.
Rezultati glasovanja 1. i 2. kruga tajna su do proglašenja nominiranih, odnosno dobitnika nagrade. Nadzor nad provođenjem odredbi iz stavka 1. do 3. ovog članka obavlja Izvršni odbor.

GLASOVANJE ZA NOMINACIJE  I ZA DOBITNIKA NAGRADE

Članak 13.

Glasačima će se u roku kojeg odredi Izvršni odbor biti poslati materijali za 1. krug glasovanja - prijedlozi za nominacije i obrazac za glasovanje s naputkom.

Članak 14.

Obrazac za glasovanje u prvom krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima:
1.         Glasovati se mora za tri nominacije u pojedinoj kategoriji;
2.         Obrazac za glasovanje mora biti potpisan od osobe koja glasuje;
3.         Obrazac za glasovanje se mora poslati isključivo u priloženoj omotnici;
4.         Obrazac za glasovanje priznaje se ukoliko ima poštanski žig zaključno s istekom roka kojeg je odredio Izvršni odbor Porina.

Članak 15.

Izvršni odbor Porina utvrdit će datum proglašenja nominiranih za dobitnike nagrade.
U slučaju da dvije ili više prijava dobiju jednaki broj glasova, može se dogoditi da nominiranih u toj kategoriji, koji će se ponuditi biračkom tijelu u drugom krugu glasovanja, bude više od 3 (tri).

Članak 16.

Glasačima će se u roku kojeg odredi Izvršni odbor Porina poslati materijali za 2. krug glasovanja - nominacije za dobitnika nagrade, s naputkom za glasovanje.

Članak 17.

Obrazac za glasovanje u drugom krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima:
1.         Glasuje se za jednog dobitnika nagrade među nominiranima u pojedinoj kategoriji;
2.         Obrazac za glasovanje mora biti potpisan od osobe koja glasuje;
3.         Obrazac za glasovanje se mora poslati isključivo u priloženoj omotnici;
4.         Obrazac za glasovanje priznaje se ukoliko ima poštanski žig zaključno s istekom roka kojeg je odredio Izvršni odbor Porina.

Članak 18.

Izvršni odbor "Porina" ovlašten je da dati upute o načinu i postupku glasovanja, sukladno odredbama Pravila Diskografske nagrade "Porin".

Članak 19.

U slučaju da u pojedinoj kategoriji nakon drugog kruga više nominacija dobije jednaki broj glasova, proglašava se više dobitnika "Porina" u toj kategoriji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Upute o načinu i postupku glasovanja za svaku izbornu godinu, te obrasci za glasovanje, čine sastavni dio Pravila.

Članak 21.

Upravni odbor IHGI utvrđuje zvučni i vizualni identitet "Porina".

Članak 22.

Upravni odbor IHGI će posebnom odlukom utvrditi datum i mjesto održavanja svečanosti proglašenja  dobitnika "Porina".

Članak 23.

Izmjene i dopune ovih Pravila, kao i njihovo tumačenje, utvrđuje Upravni odbor IHGI.

 

Direktor Porina                                               Predsjednik IHGI
Hrvoje Markulj                                                  Siniša Škarica


 

Povežimo se!

twitter facebook youtube

O IHG-u

Diskografsku nagradu Porin organizira Ured Porina, pri Institutu hrvatske glazbe. IHG je udruga osnovana 2004. godine s ciljem očuvanja, afirmacije i razvoja hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Upoznajte rad IHG na www.ihg.hr