O Porinu

Pravilnik Porina

Download Pravilnika diskografske nagrade Porin 2014

 

Na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2014. godine Upravni odbor Porina 2014. donosi sljedeći

 
PRAVILNIK
DISKOGRAFSKE NAGRADE „PORIN“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kategorije, glazbena područja, postupak prijavljivanja, glasanja i objavljivanja dobitnika Diskografske nagrade "Porin" (dalje: "Porin").

Članak 2.

Za "Porin" glasuje stručno biračko tijelo koje se pri ocjenjivanju izdanja ravna umjetničkim i produkcijskim standardima, a ne komercijalnim uspjehom.

Članak 3.

Za „Porin“ se mogu natjecati samo izdanja koja su objavljena u Hrvatskoj na nosaču zvuka ili digitalno unutar izborne godine koju svojom odlukom utvrđuje Upravni odbor Porina.

Izdanja objavljena u prosincu nakladnik može samostalno odlučiti hoće li ih prijaviti u tekućoj godini ili u idućoj izbornoj godini.

Izdanja se izuzetno mogu natjecati izvan razdoblja izborne godine koju odredi Upravni odbor Porina ako je to predviđeno opisom pojedine kategorije, odnosno odredbom ovog Pravilnika.

Pod albumima u ovom Pravilniku podrazumijevaju se ona izdanja koja sadržavaju najmanje 25 minuta programa, odnosno glazbenog materijala. Novi album mora sadržavati najmanje 51% ili više novog, prije neobjavljenog programa (snimaka).

Članak 4.

„Porin“ se dodjeljuje za postignuća u diskografskoj produkciji nakladnika iz Republike Hrvatske namijenjenoj uobičajenoj prodaji, osim ako opisom kategorije nije drugačije predviđeno.
„Porin“ se dodjeljuje u kategorijama domaće i strane produkcije.

U kategorijama domaće produkcije mogu se natjecati isključivo programi hrvatskih izdavača na kojima je glavni izvođač, solist (i/ili većina članova sastava/orkestra) odnosno potencijalni dobitnik nagrade hrvatski državljanin.
Strani državljani mogu se iznimno natjecati za nagradu glazbenom producentu u svim kategorijama domaće produkcije u kojima pored izvođača nagradu prima i glazbeni producent.

Iznimno, strani državljanin ukoliko ima prebivalište (osobni identifikacijski broj) u Republici Hrvatskoj može konkurirati u kategorijama domaće produkcije ako je hrvatski nakladnik isključivi vlasnik izdanja za cijeli svijet.

Suradnja hrvatskih i stranih državljana, izvorno objavljena u Republici Hrvatskoj, također se može natjecati u odgovarajućim kategorijama domaće produkcije, uz uvjet da je u toj suradnji presudno sudjelovao hrvatski državljanin sukladno prethodnom stavku.

U kategorijama inozemne produkcije natječu se izdanja (programi) koja su izvorno objavljena u inozemstvu, a u Republici Hrvatskoj se pojavljuju na tržištu na temelju ugovora, odnosno ekskluzivnog prava na objavljivanje/zastupanje koje je preneseno na hrvatskog izdavača, kao i izdanja nakladnika iz Republike Hrvatske na kojima glavni izvođač, odnosno solist (i/ili većina članova sastava/orkestra) nije hrvatski državljanin.

Izdanja originalno objavljena u inozemstvu na kojima je glavni izvođač hrvatski državljanin, također se natječu u kategorijama inozemne produkcije.

Konačnu odluku o razvrstavanju izdanja (programa) u kategorije domaće ili inozemne produkcije donosi Upravni odbor Porina.

U slučaju da takvo razvrstavanje nije moguće isključivo temeljem odredaba iz prethodnih stavaka ovog članka, Upravni odbor Porina ima pravo diskrecione odluke o razvrstavanju izdanja (programa) u kategorije domaće i strane produkcije na osnovi procjene kojem glazbenom prostoru objektivno pripada određeno izdanje (program) odnosno autor, izvođač ili drugi kandidat za nagradu.

Članak 5.

U konkurenciji za „Porin“ mogu sudjelovati komercijalno objavljena izdanja (digitalna ili na nosaču zvuka), kod kojih su autorska i srodna (susjedna) prava regulirana u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima putem HDS-ZAMP-a, HUZIP-a, ZAPRAF-a ili na drugi zakoniti način. Nosači zvuka i/ili slike moraju biti uobičajenog standarda, odnosno kvalitete (industrijski proizvedeni) dok se kopirani programi na CD-R i DVD-R ili na drugim mogućim nosačima zvuka i/ili slike ne mogu natjecati. 

Članak 6.

Nakladnici se prijavljuju za „Porin“ temeljem odluke Upravnog odbora Porina objavljene u sredstvima javnog priopćavanja ili na web stranici Porina. Podnošenjem prijave za sudjelovanjem u Porinu smatra se da je nakladnik prihvatio sve odredbe ovih Pravila, a naročito obvezu da na svečanosti proglašenja dobitnika nagrade osigura nazočnost nominiranih koje je prijavio u kategorijama domaće produkcije.

KATEGORIJE

Članak 7.

Upravni odbor Porina svake godine u pozivu nakladnicima na prijavu izdanja, definira broj, naziv i opis kategorija. Konačni broj, naziv i opis  kategorija, koje se upućuju biračkom tijelu, utvrđuje Upravni odbor Porina na osnovi diskografske produkcije i prijava nakladnika.

Upravni odbor Porina može posebnom odlukom ujediniti prijave nakladnika iz više godina ukoliko nisu mogle konkurirati jer se odgovarajuća kategorija nije održala.

Upravni odbor Porina ima pravo sažeti dvije ili više kategorija u jednu, odnosno prijaviti izdanja u odgovarajuće, raspoložive kategorije. Upravni odbor može otvoriti i nove kategorije, izvan ponuđenih ovim Pravilima, ukoliko to kvaliteta i količina prijava omogućuje.

Ponovna izdanja ili kompilacije prije objavljenih snimki ne mogu se natjecati osim ako to izričito dopušta opis pojedine kategorije.

U kategorijama klasične glazbe natječu se suvremeni (živući) umjetnici (skladatelji i izvođači), osim ako je drugačije definirano opisom kategorije.


Članak 8.

Upravni odbor Porina može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pojedincima, skupinama (ansamblima/orkestrima), djelima ili institucijama, ukoliko se procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku diskografiju, hrvatsku glazbenu kulturu ili za promicanje hrvatske glazbe u inozemstvu. Posthumno se nagrada može dodijeliti isključivo pojedincima preminulim tijekom tekuće izborne godine.

Upravni odbor Porina može dodijeliti posebnu nagradu (Porin Special Merit Award) istaknutim stranim umjetnicima  za posebna dostignuća u pojedinim glazbenim područjima.


PRIJAVLJIVANJE I OBRADA PODATAKA

Članak 9.

Za „Porin“ nakladnici prijavljuju izdanja po kategorijama i glazbenim područjima koje im predloži Upravni odbor Porina. Iznimno pravo prijave ima i Upravni odbor Porina.

Prijave se obavljaju isključivo on-line putem u okviru posebno kreiranog programa. Nakladnici su sami obavezni pridodati glazbene i vizualne materijale vlastitim prijavama. Početak i kraj roka za prijavu izdanja određuje Upravni odbor Porina za svaku pojedinu izbornu godinu.

U slučaju da više nakladnika prijavi identična izdanja, Upravni odbor Porina će prihvatiti samo ono  koje  je prijavio izvorni nakladnik, odnosno u slučaju inozemnog programa pravo prijave ima ovlašteni izdavač u smislu članka 4. ovih Pravila. Upravni odbor Porina pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.

Uz prijavu nakladnici su obvezni priložiti po dva primjerka od svake konfiguracije (vrste) nosača zvuka i/ili slike za sve kategorije. Za svaku pojedinu prijavu plaća se kotizacija sukladno odluci Upravnog odbora Porina. Na toj osnovi nakladnicima će se dostaviti odgovarajući račun.

Članak 10.

Upravni odbor Porina imenuje direktora/glavnog tajnika Diskografske nagrade „Porin“. Direktor/glavni tajnik nagrade ima ovlast ispraviti i korigirati prijave, odnosno eliminirati neispravne prijave te prema potrebi za pojedine kategorije i glazbena područja ustanoviti ekspertne komisije koje su ovlaštene ispraviti i selektirati prijave nakladnika. Ekspertna komisija odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Rad ekspertnih komisija koordinira direktor/glavni tajnik diskografske nagrade „Porin“. Odluke i prijedloge direktora/glavnog tajnika i ekspertnih komisija verificira Upravni odbor Porina prije slanja prijava na glasanje biračkom tijelu.  Svaka kategorija mora sadržavati najmanje 5 (pet) prijava da bi se održala, odnosno ponudila biračkom tijelu na glasovanje u 1. krugu.

GLASAČKO TIJELO

Članak 11.

Glasovanje za „Porin“ provodi se u dva kruga, i to:
- prvi krug -  glasanje za nominacije
- drugi krug - glasanje za dobitnike nagrade

Članak 12.

Glasačko tijelo čine glasači čiji konačan broj utvrđuje Upravni odbor Porina rukovodeći se prijedlogom direktora/glavnog tajnika  ili nekog od utemeljitelja nagrade.

Članak 13.

Uputama o glasanju za nominirane i glasovanju za dobitnike nagrade, Upravni odbor Porina može ograničiti broj kategorija za koje svaki glasač ima pravo glasovati, odnosno može urediti glasački materijal na način da se biračko tijelo podijeli po glazbenim područjima - žanrovima i kategorijama, čime nije isključena mogućnost da se nekim glasačima omogući glasovanje u svim glazbenim područjima, odnosno kategorijama.

Članak 14.

Brojenje, odnosno verifikaciju rezultata glasovanja za nominacije i dobitnike nagrada obavlja odvjetnički  ured , odnosno ured javnog bilježnika, određen odlukom Upravni odbor Porina.

Odabrani odvjetnički ured jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova.

Rezultati glasovanja 1. i 2. kruga su tajna do proglašenja nominiranih, odnosno dobitnika nagrade. Nadzor nad provođenjem odredbi iz ovoga članka obavlja direktor nagrade/glavni tajnik, a po potrebi i Upravni odbor Porina.

GLASOVANJE ZA NOMINACIJE I ZA DOBITNIKA NAGRADE

Članak 15.

Glasači za „Porin“ glasaju on-line. Posebnom odlukom direktora/glavnog tajnika nagrade može se omogućiti pojedinim glasačima da glasaju poštom.

Svim glasačima će se u roku kojeg odredi Upravni odbor Porina elektronski odnosno poštanski poslati materijali za 1. krug glasanja.

Članak 16.

Obrazac za glasanje poštom u prvom krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima:

1. Glasovati se mora za tri nominacije u pojedinoj kategoriji;
2. Obrazac za glasovanje mora biti potpisan od osobe koja glasuje;
3. Obrazac za glasovanje se mora poslati isključivo u priloženoj omotnici;
4. Obrazac za glasovanje priznaje se ukoliko ima poštanski žig zaključno s istekom roka kojeg je odredio Upravni odbor Porina.

Obrazac za elektronsko glasovanje u prvom krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima:

1. Glasovati se mora za tri nominacije u pojedinoj kategoriji;
2. Obrazac za glasovanje mora biti potvrđen od osobe koja glasuje zaključno s rokom koji je odredio Upravni odbor Porina

Članak 17.

Upravni odbor Porina utvrdit će datum proglašenja nominiranih za dobitnike nagrade.
U slučaju da dvije ili više prijava dobiju jednaki broj glasova, može se dogoditi da nominiranih u toj kategoriji, koji će se ponuditi biračkom tijelu u drugom krugu glasovanja, bude više od 3 (tri).

Članak 18.

Glasačima će se u roku kojeg odredi Upravni odbor Porina poslati materijali za 2. krug glasovanja - nominacije za dobitnika nagrade, s naputkom za glasovanje.

Članak 19.

Obrazac za glasovanje poštom u drugom krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima:

1. Glasa se za jednog dobitnika nagrade među nominiranima u pojedinoj kategoriji
2. Obrazac za glasovanje mora biti potpisan od osobe koja glasuje;
3. Obrazac za glasovanje se mora poslati isključivo u priloženoj omotnici;
4. Obrazac za glasovanje priznaje se ukoliko ima poštanski žig zaključno s istekom roka kojeg je odredio Upravni odbor Porina.

Obrazac za elektronsko glasovanje u drugom krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima:

1. Glasati se mora za jednog dobitnika nagrade među nominiranima u pojedinoj kategoriji;
2. Obrazac za glasovanje mora biti potvrđen od osobe koja glasuje zaključno s rokom koji je odredio Upravni odbor Porina

Članak 20.

Upravni odbor Porina ovlašten je dati upute glasačima o načinu i postupku glasanja, sukladno odredbama Pravilnika Diskografske nagrade „Porin“.

Članak 21.

U slučaju da u pojedinoj kategoriji nakon drugog kruga više nominacija dobije jednaki broj glasova, proglašava se više dobitnika "Porina" u toj kategoriji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Upute o načinu i postupku glasovanja za svaku izbornu godinu, te obrasci za glasovanje, čine sastavni dio Pravila.

Članak 23.

Upravni odbor Porina utvrđuje zvučni i vizualni identitet "Porina".

Članak 24.

Upravni odbor Porina utvrđuje broj svečanih dodjela Porina te utvrđuje datum i mjesto održavanja Diskografske nagrade Porin.

Članak 25.

Izmjene i dopune ovih Pravila, kao i njihovo tumačenje, u ovlasti su Upravnog odbora Porina.


Za Upravni odbor Porina

Glavni tajnik Diskografske nagrade Porin 2014
Branko Komljenović

 

Povežimo se!

twitter facebook youtube

O IHG-u

Diskografsku nagradu Porin organizira Ured Porina, pri Institutu hrvatske glazbe. IHG je udruga osnovana 2004. godine s ciljem očuvanja, afirmacije i razvoja hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Upoznajte rad IHG na www.ihg.hr